ࡱ> 4b3 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F8bqg`jg52Workbook5\_VBA_PROJECT_CUR" eg`jgVBAfg0gg g2ɀ\p0A8;89 8@8;;8= =0B>;L528G Ba= -B0=830=[;8@"1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1"$ Arial Cyr1Tahoma1Tahoma1xTahoma1xTahoma1Tahoma1Tahoma1.Times New Roman1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1& Courier New1" Arial Cyr1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Tahoma1 Tahoma1" Arial Cyr1" Arial Cyr1" Arial Cyr1.Times New Roman1.xTimes New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1" Wingdings1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1" Wingdings1.Times New Roman1zCalibri1 zCalibri1>zCalibri1?zCalibri14zCalibri1,8zCalibri18zCalibri18zCalibri1zCalibri1 zCalibri1h8zCambria1<zCalibri1zCalibri1zCalibri14zCalibri1 zCalibri1zCalibri1" z Arial Cyr3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-7#,##0\ "@.";\-#,##0\ "@."A#,##0\ "@.";[Red]\-#,##0\ "@."C#,##0.00\ "@.";\-#,##0.00\ "@."M$#,##0.00\ "@.";[Red]\-#,##0.00\ "@."w9_-* #,##0\ "@."_-;\-* #,##0\ "@."_-;_-* "-"\ "@."_-;_-@_-w9_-* #,##0\ _@_._-;\-* #,##0\ _@_._-;_-* "-"\ _@_._-;_-@_-A_-* #,##0.00\ "@."_-;\-* #,##0.00\ "@."_-;_-* "-"??\ "@."_-;_-@_-A_-* #,##0.00\ _@_._-;\-* #,##0.00\ _@_._-;_-* "-"??\ _@_._-;_-@_-/#,##0"@.";\-#,##0"@."9#,##0"@.";[Red]\-#,##0"@.";#,##0.00"@.";\-#,##0.00"@."E #,##0.00"@.";[Red]\-#,##0.00"@."k3_-* #,##0"@."_-;\-* #,##0"@."_-;_-* "-""@."_-;_-@_-k3_-* #,##0_@_._-;\-* #,##0_@_._-;_-* "-"_@_._-;_-@_-{;_-* #,##0.00"@."_-;\-* #,##0.00"@."_-;_-* "-"??"@."_-;_-@_-{;_-* #,##0.00_@_._-;\-* #,##0.00_@_._-;_-* "-"??_@_._-;_-@_-#"0";"0";"5B"5"AB8=0";"AB8=0";">6L")":;";":;";"K:;",'[<=9999999]###\-####;\(###\)\ ###\-####;[$-FC19]d\ mmmm\ yyyy\ "3."Y*[$ -2]\ ###,000_);[Red]\([$ -2]\ ###,000\) 0.0% 0.0000.0 00000\-0000 000000        + + + + + + + + + + + + , , , , , , , , , , , , -  . /   0 P 1 P 2 2 3 a> 4 ff 5 6  7 8   9 ` :  ; X X  !X @ ( x X #X   X   "|w7 x "xw7 X 1 \ x@@ x@ ( @ x@ 1|ff x ( 1| x x |ff x 1"| x@ x ( - % 8 %  @@ %8@  @ @ "8@ @  8 %8 %0 %0 %8  @     ( 8 #x  (  8 (@ (@ (@@  8@ (@ 8 8 8@ @ #X H "X "P H !p "X 1!T 1! p@ 1"t p  8  0@ 8@ 8@ @ 0 8 0 8 8 8  0 (  ! 8 8 ( ! ( 8 # ( "8 ! 8 #  8 $ " # # ! 8 ! 8@ % 8@@ 0 @ ##8 &8 !8 '8 8 #8 @@ @ & (@  @ @ #8 8  @  ( (@ ( ( @ ( (@@ (@ ( @ ( * ( (@ ( @ (@@ (@ !# (@ ( @ ! (@ (@@ ( @ (@@ 8 8 8 <  (@ @ ( (8"@@ ( (8"@ (8 " @ (8"@@ !!8"@@ !!8"@ !!8 " @ "8"@@ "8"@ "8 " @ 8 8 8 8@ 8 "8 %8@@ 0@ 0 @ )8@@ 8@ 8 @ !"8 !!8 !8 ! < !"8 %8@@ 0@ 0 @ "0@@ "0@ "0 @ %8 @ !"8@@ !"8 @ !!8 %"8@@ "0 "8 #x X x77 x7 xp7 "8 "x "x@ - 8 "x 87 x` x "X x )X "x77 "x7 "xp7 X x " "  8 8 " 8    ! ! !8 "x@ p "p p "p p@@ p@ p @ p@ p p p@ p p p@@ 1"t x@ x x p@ )X p@ p @ (p@@ p@ p @ p@ 1"t "X (P P 1"t@@ 1"t@ 1"t @ 1"t@ 1"t 1!t "p@@ "p@ "p @ "p@ "P "p "x 1x 1 18 *x@ *X "X "x 8  8 8 8 8@ 8   8 8 0 ||uHD}-} 0_);}-} 0_);}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);ef$ -2}A} 0_);ef $ -2}A} 0_);L$ -2}A} 0_);L$ -2}-} 0_);}A} 0_);L$ -2}A} 0_);L$ -2}A} 0_);L $ -2}A} 0_);23$ -2}A} 0_);23$ -2}-} 0_);}-} 0_);}A} 0_);23$ -2}-}! 0_);}A}" 0_);$ -2}A}# 0_);$ -2}A}$ 0_);$ -2}A}% 0_);$ -2}A}& 0_);$ -2}A}' 0_); $ -2}}( ??v0_);̙$ -2,000?_@_ @_-; }}) ???0_);$ -2???,000????_@_ ???@_-; ???}}* }0_);$ -2,000?_@_ @_-; }A}. 0_);$ -2}A}/ 0_);?$ -2}A}0 0_);23$ -2}-}1 0_);}U}2 0_);$ -2,000}}3 0_);$ -2???,000????_@_ ???@_-; ???}-}4 0_);}A}5 e0_);$ -2}A}7 0_);$ -2}-}8 0_);}x}90_);$???,0 ????_ ???@_}A}; }0_);$}-}< 0_);}A}? a0_);$}(} 0_); 20% - :F5=B1A 20% - :F5=B1 % 20% - :F5=B2A" 20% - :F5=B2 % 20% - :F5=B3A& 20% - :F5=B3 % 20% - :F5=B4A* 20% - :F5=B4 % 20% - :F5=B5M. 20% - :F5=B5 ef % 20% - :F5=B6M2 20% - :F5=B6 ef % 40% - :F5=B1M 40% - :F5=B1 L % 40% - :F5=B2M# 40% - :F5=B2 L渷 % 40% - :F5=B3A' 40% - :F5=B3 % 40% - :F5=B4M+ 40% - :F5=B4 L % 40% - :F5=B5M/ 40% - :F5=B5 L % 40% - :F5=B6M3 40% - :F5=B6 Lմ % 60% - :F5=B1M 60% - :F5=B1 23 % 60% - :F5=B2M$ 60% - :F5=B2 23ږ % 60% - :F5=B3A( 60% - :F5=B3 % 60% - :F5=B4A, 60% - :F5=B4 % 60% - :F5=B5M0 60% - :F5=B5 23 %! 60% - :F5=B6A4 60% - :F5=B6 %":F5=B1A:F5=B1 O %#:F5=B2A!:F5=B2 PM %$:F5=B3A%:F5=B3 Y %%:F5=B4A):F5=B4 d %&:F5=B5A-:F5=B5 K %':F5=B6A1:F5=B6 F %(2>4 u2>4 ̙ ??v% )K2>4uK2>4 ???%????????? ???* KG8A;5=85 KG8A;5=85 }% +, 8?5@AAK;:0,&5=56=K9-. 5=56=K9 [0]. 03>;>2>: 1K 03>;>2>: 1 I}%O/ 03>;>2>: 2K 03>;>2>: 2 I}%?0 03>;>2>: 3K 03>;>2>: 3 I}%231 03>;>2>: 4= 03>;>2>: 4 I}% 2B>3KB>3 %OO)3>=B@>;L=0O OG59:0>=B@>;L=0O OG59:0 %????????? ???40720=8570720=85 I}%5 59B@0;L=K9I 59B@0;L=K9 e%$1KG=K96 H B:@K202H0OAO 38?5@AAK;:07;>E>9?;>E>9 %8 >OA=5=8595 >OA=5=85 %9 @8<5G0=85n @8<5G0=85 :* @>F5=B=K9%;!2O70==0O OG59:0U!2O70==0O OG59:0 }%-<"5:AB ?@54C?@5645=8OO "5:AB ?@54C?@5645=8O %=* $8=0=A>2K9>2$8=0=A>2K9 [0]?%>@>H89A%>@>H89 a%XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`@AnketaF Poruchenieraspiska CDSV-1K DSV-raspiska ,netmail2Attach2010DOC>?8O dogovor.xlsDogAnketaPFR-NPF PoruchenieNPF-NPF PravopreemnraspiskaNPO-11NPO-12NPO-22NPO-21NPO-31NPO-32YYYYYY Y Y Y @Documents and Settingsbma>8 4>:C<5=BK35=B $dogovor.xlsDogAnketaPFR-NPF Poruchenie PravopreemnNPF-NPFraspiskaDSV-1DSV-POR DSV-raspiskaYYYYYYYYYY "# _Toc399777717< a1_12:6a1_22:6a1_32:6a10_12:La10_22:La11_12:L a11_22:L a12_12:Na12_22:Na2_12:6 a2_22:6 a2_32:6 a3_12:8a3_22:8a3_32:8a4_12::a4_22::a4_32::a5_12:: a5_22:: a5_32:: a6_12:<a6_22:<a6_32:<a7_12:Ha7_22:Ha8_12:H a8_22:H a9_12:Ja9_22:Jadr_pp1: #adr_pp2: 0adr_pp3: =Adr1:Adr2:! ANKETA_DOGD:K! ANKETA_DOGM:K! ANKETA_DOGY:K ANKETA_DR: # ANKETA_MESTOR: ( ANKETA_MR: ! ANKETA_NAME: (" ANKETA_NAME2:H" ANKETA_NAME3:T" ANKETA_NUMSS: ;# ANKETA_NUMSS2:K ANKETA_PI1:9 ANKETA_PI2:; ANKETA_PI3:=! ANKETA_PIT1<^^! ANKETA_PIT2<``# ANKETA_PPNAME:M! ANKETA_PRED:" ANKETA_RAION:+ ANKETA_SEX: ANKETA_SLT:6 ANKETA_SR:P ANKETA_YR: basis_11: basis_21: basis_31: COUNT: @D_VID:D_VID_PP<NND_VID_PP<NND_VID_PP<NND_VID_PP< NND_VID_PP<NN D_VID_PP1< D_VID_PP1< D_VID_PP1< D_VID_PP2<$$ D_VID_PP2<$$ D_VID_PP2<$$ D_VID_PP3<++ D_VID_PP3<++ D_VID_PP3<++# Data_pass; % Data_R_plus; # Data_R_PP;""$ datav_pp1: ! datav_pp2: . datav_pp3: ;DDOG:DDOG_11:DDOG_21:DDOG_31:ddok_12:2ddok_22:2ddok_32:4ddok2_12:Dddok2_22:EDDR_12:0DDR_22:0DDR_32:0DDR2_22:Ddj_1:1.dj_2:14dj_3:1Ddj1:1.dj2:14dj3:1DDog_1: DOG_1_11: DOG_1_21: DOG_1_31:DOG_2_11:DOG_2_21: Dog_Adres:! Dog_DulDt:!* Dog_DulKem:!Dog_DulN:!!Dog_DulS:! Dog_Gorod:Dog_INN:FGDog_Kem< Dog_Kem<Dog_Kem<! Dog_LicoOsn< DOG_NAME33:! DOG_NAME34<" DOG_NPFNAME2:RkDOG_NSS2:!Dog_Tlf:! Dog_TlfMob:!&Dog_Upol:J5 dog_upoldg:I5! Dog_UpolDol<DogDulN<dok_12:2dok_22:2DOK_NAME:! DOK_NAME_PP<NN! DOK_NAME_PP<NN! DOK_NAME_PP<NN! DOK_NAME_PP< NN! DOK_NAME_PP<NN" DOK_NAME_PP1<" DOK_NAME_PP1<" DOK_NAME_PP1<" DOK_NAME_PP2<""" DOK_NAME_PP2<""" DOK_NAME_PP2<""" DOK_NAME_PP3<))" DOK_NAME_PP3<))" DOK_NAME_PP3<))dok2_12:Ddok2_22:Edok2_32:2dokv_12:4dokv_22:4dokv_32:2dokv2_12:Fdokv2_22:FDOL_PP1: DOL_PP2: *DOL_PP3: 7DOLGNOST< DOLGNOST< DOLGNOST< DOM_FAK:.DOM_REG:%DR:!DR_PP:P DR_PP1: DR_PP2: ( DR_PP3: 5 DSV_D:3DSV_FIO:0DSV_M:3 DSV_NOMER: Dsv_Podpis:!! DSV_Podpis1:Y! DSV_Podpis2:YDSV_SIGN:IDSV_SN:5DSV_Y:3DSV_ZV<XXDSV_ZVDT:T DSVPOR_PF1: dz_1:#dz_2:#dz_3:#dz_4:#dz_5:#dz_6:#dz_7:#dz1:#dz2:#dz3:#dz4:#dz5:#dz6:#dz7:#Fam:FAM1:! FAM1_11: FAM1_12:.FAM1_21: FAM1_22:.FAM1_31: FAM1_32:.fam2:! FAM2_12:AFAM2_22:Afam2_32:C fam3_12:S fam3_22:S ffam_32:@ FIO< FIO_AGENT< FIO_AGENT< FIO_AGENT<FIO_PP:BFIO_PP1: FIO_PP2: &FIO_PP3: 3FIO_PPD2:CFIO_PPD3:EFIO_R< FIO_R<FIO_R<getinfo<ZZGOR_FAK:.GOR_REG: $uGOROD_11:GOROD_21:GOROD_31:Ima:IMYA1:! IMYA1_11: IMYA1_12:.IMYA1_21: IMYA1_22:.IMYA1_31: IMYA1_32:.imya2:! IMYA2_12:AIMYA2_22:Aimya2_32:CIND_FAK:+IND_REG: 0INN:! kodgorod_32:4KODSLOVO<bbKORP_FAK:.KORP_REG:%KV_FAK:.KV_REG:%LicoOsn<M_VID:M_VID_PP<NNM_VID_PP<NNM_VID_PP<NNM_VID_PP< NNM_VID_PP<NN M_VID_PP1< M_VID_PP1< M_VID_PP1< M_VID_PP2<$$ M_VID_PP2<$$ M_VID_PP2<$$ M_VID_PP3<++ M_VID_PP3<++ M_VID_PP3<++MAIL:6mail2<MDOG:MDOG_11:MDOG_21:MDOG_31:mdok_12:2mdok_22:2mdok_32:4 mdok2_12:Dmdok2_22:EMDR_12:0 MDR_22:0 MDR_32:0 MDR2_22:D MESTO_R:!#MESTO_R2< ((MESTO_R2<((MESTO_R2<((" MESTO_VID_PP<QQ" MESTO_VID_PP<QQ" MESTO_VID_PP<QQ" MESTO_VID_PP< QQ" MESTO_VID_PP<QQ$ Month_pass; & Month_R_plus; $ Month_R_PP;&'MR:!MR_PP:P MR_PP1: MR_PP2: ( MR_PP3: 5 MR22< ##MR22<##MR22<##neukaz<kkNJ:1SNOM: NOM_PP<NNNOM_PP<NNNOM_PP<NNNOM_PP< NNNOM_PP<NNNOM_PP1<NOM_PP1<NOM_PP1<NOM_PP2<$$NOM_PP2<$$NOM_PP2<$$NOM_PP3<++NOM_PP3<++NOM_PP3<++NPF< NPF<NPF<NPF_D: NPF_DP: # NPF_FAM<NPF_G: NPF_IMA<NPF_M: NPF_NAME: NPF_Nomer: +NPF_NPF:( NPF_NUMSS: NPF_NUMSS2: $NPF_OTC<NPF_PF: ! NPF_Podpis1: -! NPF_Podpis2: ]NPF_PolM< NPF_PolW< NPF_SEX: NPFZV< ::npfzvdd: (npfzvmm: (npfzvyy: (NS:!OBL_FAK:+OrgPFR:3Otc:OTCH1:! &OTCH1_11: OTCH1_12:.OTCH1_21: OTCH1_22:. OTCH1_31: OTCH1_32:. OTCH2:! &OTCH2_12:AOTCH2_22:A otch2_32:C"pas_pp1: !pas_pp2: .pas_pp3: ; person_11: person_21: person_31: person2_12:S person2_22:S person2_32:@#PFR< PFR<PFR<PFR_D: PFR_DP:$ PFR_FAM< PFR_G: PFR_IMA:%PFR_M: PFR_NAME1: PFR_NOMER:,PFR_NPF: PFR_NUMSS: PFR_NUMSS2:%! PFR_OTC= Pfr_PF:! PFR_Podpis1:.! PFR_Podpis2:_PFR_PolM< PFR_PolW<PFR_SEX: PFR_Y:PFRZV<..platez<XXPOR_1:POR_2: POR_3:$POR_4:(POR_D:POR_M:POR_NAME: POR_NUMSS: POR_Y: PorZv:>PorZvdt:9PP_COUNT: @PP_D: PP_D2< PP_M: PP_M2< PP_NAME< PP_NAME2: PP_NAME3< TTPP_NUMSS: # PP_NUMSS2< PP_SR1: PP_SR2: *PP_SR3: 7PP_Y: PP_Y2< PP1< PP1<PP1<PP2< PP2<PP2<PP3< PP3<PP3<PPENS1< PPENS1<PPENS1<PPENS2< PPENS2<PPENS2<PPENS3< PPENS3<PPENS3<ppp< ppp<ppp<" pravoprzayav<hhr_data:r_data: r_fam: r_fam: r_imya: r_imya: r_org:r_org: r_otch: r_otch: r_p1:r_p1: r_p2:r_p2: r_p3:r_p3: r_p4:r_p4: r_p5:r_reg_1:!r_reg_1: !r_reg_2<""r_reg_2: "rd_dt:&rd_reg:!rd_reg2:!rd_upol:"RN_FAK:+RN_REG:"SER: SER_PP<NNSER_PP<NNSER_PP<NNSER_PP< NNSER_PP<NNSER_PP1<SER_PP1<SER_PP1<SER_PP2<$$SER_PP2<$$SER_PP2<$$SER_PP3<++SER_PP3<++SER_PP3<++SEX:!SEX_12:0SEX_22:0SEX_32:0sex2_22:Dskod<skodd<sn1:sn10:*sn11:-sn13:*sn14:-sn16:-sn18:-sn2:sn3:sn4:sn5:sn6:sn7:sn8:!sn9:$srok_10:*srok_3:*srok_4:*srok_5:* srok_6:*srok_7:*srok_8:*srok_9:*STR_FAK:.STR_REG:% STREET_REG< --t_32:4t1_12:>t1_22:>t2_12:P t2_22:P t3_12:Pt4_12:> TEL1:2TEL2:2 UK_D: UK_Inn: UK_M: UK_NAME: UK_Nameuk:UK_NOMER:UK_NUMSS: UK_PF:UK_PFL: UK_Podpis: UK_SEX: UK_Y: UK_ZVdd:UK_ZVmm:UK_ZVyy:VIDAN: VIDAN_PP1< VIDAN_PP1< VIDAN_PP1< VIDAN_PP2<&& VIDAN_PP2<&& VIDAN_PP2<&& VIDAN_PP3<-- VIDAN_PP3<-- VIDAN_PP3<--vPFR_D: vPFR_M: vPFR_NAME: vPFR_NAME1: vPFR_NOMER: vPFR_NUMSS: vPfr_PF:" vPFR_Podpis1:"" vPFR_Podpis2:SvPFR_SEX: ! vPFR_UK_Inn: " vPFR_UK_Name:! vPfr_UK_PFL:vPFR_Y: vPFRZVdd:vPFRZVmm:vPFRZVyy: vydan_pp1: " vydan_pp2: / vydan_pp3: <VZNOS_11:VZNOS_21: VZNOS_S_11: VZNOS_S_21: ! VZNOS_S2_11:! VZNOS_S2_21:Y_VID:Y_VID_PP<NNY_VID_PP<NNY_VID_PP<NNY_VID_PP< NNY_VID_PP<NN Y_VID_PP1< Y_VID_PP1< Y_VID_PP1< Y_VID_PP2<$$ Y_VID_PP2<$$ Y_VID_PP2<$$ Y_VID_PP3<++ Y_VID_PP3<++ Y_VID_PP3<++YDOG: YDOG_11:YDOG_21:YDOG_31:ydok_12:2ydok_22:2ydok_32:4ydok2_12:Dydok2_22:EYDR_12:0YDR_22:0YDR_32:0YDR2_22:D# Year_pass; % Year_R_plus;' # Year_R_PP;@()YR:!YR_PP:PYR_PP1: YR_PP2: (YR_PP3: 5 ; hs ;' ;D!5:8 >($... 70AB@0E>20==>3> ;8F0 ?>;=>ABLN, 2 8<5=8B5;L=>< ?04565)./,!3>40. (?>4?8AL)1.G><5@ AB@0E>2>3> A2845B5;LAB20 3>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> AB@0E>20=8O2.0B0 @>645=8O #4>AB>25@8B5;L=0O =04?8AL=  # '    ! "  %      & ,#4>AB>25@8BL ?>4;8==>ABL <>59 ;8G=>9 ?>4?8A8F0 70O2;5=88 > 2K1>@5 8=25AB8F8>==>3> ?>@BD5;O (C?@02;ONI59 :><?0=88).0 70O2;5=88 > ?5@5E>45 87 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88 2 =53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4, >ACI5AB2;ONI89 >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85.0 70O2;5=88 > ?5@5E>45 87 =53>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> D>=40, >ACI5AB2;ONI53> >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85, 2 5=A8>==K9 D>=4 >AA89A:>9 $545@0F88.0 70O2;5=88 > ?5@5E>45 87 =53>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> D>=40, >ACI5AB2;ONI53> >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85, 2 4@C3>9 =53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4.,5>1E>48<K9 4>:C<5=B >B<5G05BAO A8<2>;>< "0 B0:65, ?5@540BL C:070==K9 4>:C<5=B 2 M;5:B@>==>9 D>@<5 2 A>>B25BAB288 A $545@0;L=K< 70:>=>< >B 10.01.2002 3. ! 1-$ 1 M;5:B@>==>9 F8D@>2>9 ?>4?8A8 2 B5@@8B>@80;L=K9 >@30= 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88:*(=08<5=>20=85 B5@@8B>@80;L=>3> >@30=0 $ ))(G8A;>, <5AOF, 3>4 @538AB@0F88 70O2;5=8O)(?>4?8AL 70AB@0E>20==>3> ;8F0)(40B0 70?>;=5=8O ?>@CG5=8O) 0B0 2K40G8 !!. & #' //  #'/ !" % & @30=870F859(08<5=>20=85 >@30=870F88)jA :>B>@>9 C 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88 70:;NG5=> A>3;0H5=85 > 2708<=>< C4>AB>25@5=88 ?>4?8A59 (?> D>@<5, CB25@645==>9 ?@8:07>< 8=D8=0 >AA88 >B 21.08.2003 !79= (2 @540:F88 ?@8:07>2 8=8AB5@AB20 D8=0=A>2 >AA89A:>9 $545@0F88 >B 12.05.2004 !44= 8 >B 26.08.2005 !108=) ?@8=OB> >B 70AB@0E>20==>3> ;8F0$0<8;8O<OBG5AB2>?>@CG5=85 8 70O2;5=859> 2K1>@5 8=25AB8F8>==>3> ?>@BD5;O (C?@02;ONI59 :><?0=88),> ?5@5E>45 87 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88 2 =53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4, >ACI5AB2;ONI89 >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85,> ?5@5E>45 87 =53>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> D>=40, >ACI5AB2;ONI53> >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85, 2 5=A8>==K9 D>=4 >AA89A:>9 $545@0F88,> ?5@5E>45 87 =53>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> D>=40, >ACI5AB2;ONI53> >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85, 2 4@C3>9 =53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4, >ACI5AB2;ONI89 >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85,5>1E>48<K9 4>:C<5=B >B<5G05BAO A8<2>;>< V1! . . . . . . . . . . . . . . . .*8 (8G=0O ?>4?8AL C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F88)=( 0AH8D@>2:0 ;8G=>9 ?>4?8A8 C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F88),(>;6=>ABL C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F88)1 (0B0 70?>;=5=8O @0A?8A:8)a 0O2;5=85 70@538AB@8@>20=> @30=870F859 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .)01ST0. . .. . . . . . . . . . . . . . "#3.A5@8O=><5@/>@CG0N @30=870F88 !;C651=K5 >B<5B:8 @30=870F88&______ ________________ _______ 3>40>B________________________$ ____ ______________ _______ 3>40 _____________________________-0 70O2;5=88 > 4>1@>2>;L=>< 2ABC?;5=88 2 ?@02>>B=>H5=8O ?> >1O70B5;L=><C ?5=A8>==><C AB@0E>20=8N 2 F5;OE C?;0BK 4>?>;=8B5;L=KE AB@0E>2KE 27=>A>2 =0 =0:>?8B5;L=CN G0ABL B@C4>2>9 ?5=A8870O2;5=85 > 4>1@>2>;L=>< 2ABC?;5=88 2 ?@02>>B=>H5=8O ?> >1O70B5;L=><C ?5=A8>==><C AB@0E>20=8N 2 F5;OE C?;0BK 4>?>;=8B5;L=KE AB@0E>2KE 27=>A>2 =0 =0:>?8B5;L=CN G0ABL B@C4>2>9 ?5=A88##B25@645=> >AB0=>2;5=85< @02;5=8O&5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88>B 28.07.2008 ! 225? $>@<0 !-1%(=08<5=>20=85 B5@@8B>@80;L=>3> >@30=0'5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88) /* , !"#  "(/( /",# !# !" %./ &/% #"+ ",+% !" %+% !& ",#. '!", " # !/, (D0<8;8O)(8<O) (>BG5AB2>)0(AB@0E>2>9 =><5@ 8=48284C0;L=>3> ;8F52>3> AG5B0)4@5A <5AB0 68B5;LAB20:h(?>GB>2K9 8=45:A, @5A?C1;8:0, :@09, >1;0ABL, =0A5;5==K9 ?C=:B, C;8F0, =><5@ 4><0,:>@?CA, =><5@ :20@B8@K)(40B0 70?>;=5=8O 70O2;5=8O)0?>;=O5BAO: - =>B0@8CA><, - 4>;6=>AB=K< ;8F>< :>=AC;LA:>3> CG@5645=8O >AA89A:>9 $545@0F88; - A>B@C4=8:>< >@30=0 (>@30=870F88), A :>B>@K< C 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 < $545@0F88 70:;NG5=> A>3;0H5=85 > 2708<=>< C4>AB>25@5=88 ?>4?8A59V0?>;=O5BAO A>B@C4=8:>< B5@@8B>@80;L=>3> >@30=0 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F8880O2;5=85 70@538AB@8@>20=> 2 6C@=0;5 @538AB@0F88 70O2;5-=89"(4>;6=>ABL 8 ?>4?8AL A>B@C4=8:0 B5@@8B>@80;L=>3> >@30=0 5=A8>=- =>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88, 70@538AB@8@>202H53> 70O2;5=85) * !>1@0=85 70:>=>40B5;LAB20 >AA89A:>9 $545@0F88, 2001, ! 51, AB. 4832; 2002, ! 22, AB. 2026; 2003, ! 1, AB. 13; ! 52, AB. 5037; 2004, ! 57, AB. 2711; ! 30, AB. 3088; ! 49, AB. 4854; AB. 4856; 2005, ! 1, AB. 9; ! 45, AB. 4585; 2006, ! 6, AB. 63> ?5@5E>45 87 =53>AC40@AB25==>3> ?5=A8>==>3> D>=40, >ACI5AB2;ONI53> >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85, 2 4@C3>9 =53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4, >ACI5AB2;ONI89 >1O70B5;L=>5 ?5=A8>==>5 AB@0E>20=85,,0O2;5=85 70@538AB@8@>20=> @30=870F859 !/;8G=0O ?>4?8AL C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F88;@0AH8D@>2:0 ;8G=>9 ?>4?8A8 C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F88*4>;6=>ABL C?>;=><>G5==>3> ;8F0 @30=870F8840B0 70?>;=5=8O @0A?8A:8,2 A>>B25BAB288 A ?>4?C=:B>< 4 ?C=:B0 1 AB0BL8 29 $545@0;L=>3> 70:>=0 1 >1O70B5;L=>< ?5=A8>==>< AB@0E>20=88 2 >AA89A:>9 $545@0F88 * 4>1@>2>;L=> 2ABC?0N 2 ?@02>>B=>H5=8O ?> >1O70B5;L=><C ?5=A8>==><C AB@0E>20=8N 2 F5;OE C?;0BK 4>?>;=8B5;L=KE AB@0E>2KE 27=>A>2 =0 =0:>?8B5;L=CN G0ABL B@C4>2>9 ?5=A88.=#?@02;5=85 $ $ (#) 2 3>@>45 ;048<8@5 ;048<8@A:>9 >1;0AB8! :>B>@>9 C 5=A8>==>3> D>=40 >AA89A:>9 $545@0F88 70:;NG5=> A>3;0H5=85 > 2708<=>< C4>AB>25@5=88 ?>4?8A59 >B ________________ 3. ! ______________ (?> D>@<5, CB25@645==>9 ?@8:07>< 8=D8=0 >AA88 >B 12.05.2004 3. ! 44= 8 70@538AB@8@>20==>9 2 8=NAB5 >AA88 >B 02.06.2004 3. ! 5813)'53>AC40@AB25==K9 5=A8>==K9 $>=4 " !"(53>AC40@AB25==K9 ?5=A8>==K9 D>=4 " !", >B 01 0?@5;O 2010 3>40 ! 043"044 57845=B $ 5@57845=B $ $ !=:5B0 :;85=B0 D878G5A:>3> ;8F0"!______ ________________201__3.=:5B0 70?>;=O5BAO:5@28G=>>2B>@=>8 ><5@ 8 40B0 4>3>2>@0 (40B0 =0G0;0 >B=>H5=89 A :;85=B><)&"_________________________20___3.7<5=5=85 A2545=89 5B,ABL,'0B0 87<5=5=89 _____________ 20___3.1. $0<8;8O, 8<O, >BG5AB2>2. @0640=AB2>3. 5AB>, 40B0 @>645=8O!B@0=0:0A5;5==K9 ?C=:B:// @>645=8O:4. 4@5A @538AB@0F88=45:A:1;0ABL:>@>4:4@5A:%5. 4@5A <5AB0 ?@>6820=8O / >GB>2K904@5A 4;O :>@@5A?>=45=F88)A;8 A>2?0405B A @538AB@0F859 ?>AB02LB5 (6. >=B0:B=K5 B5;5D>=K (A :>4>< 3>@>40),04@5A M;5:B@>==>9 ?>GBK >=B.B5;. ><. / 01. !>1./ D0:A"#4>1=>5 2@5<O 4;O 72>=:0 87 $>=40:A ______ 4> ______;4=8 =54. _______?> B5;. 4></<>1/@01.-;.?>GB0%7. >:C<5=B, C4>AB>25@ONI89 ;8G=>ABL 84 4>:C<5=B0+@30=, 2K402H89 4>:C<5=B, :>4 ?>4@0745;5=8O3@0640=AB20 =0E>4OI8EAO =0 B5@@8B>@88 $!!5@8O 8 =><5@ <83@0F8>==>9 :0@BK:!@>: ?@51K20=8O 2 $: 40B0 =0G0;0:40B0 >:>=G0=8O:->:C<5=B, ?>4B25@640NI89 ?@02> =0 ?@51K20=85:!5@8O 8 ><5@ 4>:C<5=B0:!@>: ?@020 ?@51K20=8O2 $ 70@538AB@8@>20==K< 2=5 5B0,A;8 40, 70?>;=8B5 A;54CNI55:08<5=>20=85 3>AC40@AB20 /%B5@@8B>@88, 345 70@538AB@8@>20= 10=: 08<5=>20=8510=:0)!>3;0A85 =0 >1@01>B:C ?5@A>=0;L=KE 40==KEc) $>=4 8<55B ?@02> =0 ?5@540GC <>8E ?5@A>=0;L=KE 40==KE B@5BL8< ;8F0<, 2 A>>B25BAB288 A 459AB2CNI8< 70:>=>40B5;LAB2>< $, 0 B0:65 5A;8 MB> =5>1E>48<> 4;O 2K?>;=5=8O $>=4>< A2>8E >1O70B5;LAB2 ?5@54> <=>9 ?@8 CA;>288 >15A?5G5=8O :>=D845=F80;L=>AB8 ?5@540205<KE B@5BL8< ;8F0< 40==KE;>4?8AL$ 0B0 70?>;=5=8O 0=:5BK___ _____________ 20_____ 3.#?>;=><>G5==>5 ;8F>>;6=>ABL, $"____ _________________ 20____ 3.?>4?8AL8 8. !! (!B@0E>2>9 =><5@ 8=48284C0;L=>3> ;8F52>3> AGQB0!9. (?@8 =0;8G88)%10. ;O 8=>AB@0==KE 3@0640= / ;8F 157 11. ;045=85 10=:>2A:8< AG5B><,12. !B@0=0 =0;>3>>1;>65=8O8>4?8A0=85< =0AB>OI59 =:5BK :;85=B0 D878G5A:>3> ;8F0 (40;55 ?> B5:ABC =:5B0), / 2 A>>B25BAB288 A $545@0;L=K< 70:>=>< >B 27 8N;O 2006 3>40 ! 152-$ ( ?5@A>=0;L=KE 40==KE) ?@54>AB02;ON 8 2K@060N A2>5 4>1@>2>;L=>5 A>3;0A85 =0 >1@01>B:C, 2:;NG0O 8A?>;L7>20=85 8 ?5@540GC, <>8E ?5@A>=0;L=KE 40==KE, A>45@60I8EAO 2 =0AB>OI59 =:5B5 8 ?@54>AB02;O5<KE 2 4>:C<i <5=B8@>20==>< 2845 2 A2O78 A 70?>;=5=85< =:5BK, A;54CNI8< ;8F0<: $ , 105318, 3. >A:20, C;. 1@038<>20, 4.15, :>@?.2 , ;8F5=78O !326/2 >B 20.09.2005 3>40 (40;55 ?> B5:ABC $>=4), 2 F5;OE >@30=870F88 45OB5;L=>AB8 ?> =53>AC40@AB25==><C ?5=A8>==><C >15A?5G5=8N, 8/8;8 45OB5;L=>AB8 ?> >1O70B5;L=><C ?5=A8>==><C AB@0E>20=8N, 8/8;8 45OB5;L=>AB8 ?> ?@>D5AA8>=0;L=><C ?5=A8>==><C AB@0E>20=8N 0O28B5;O, 8/8;8 ;8F5=78>==>9 45OB5;L=>AB8 =0 CA;>28OE =865: b) $>=4 8<55B ?@02> >ACI5AB2;OBL A;54CNI85 459AB28O: A1>@, A8AB5<0B870F8N, =0:>?;5=85, E@0=5=85, CB>G=5=85 (>1=>2;5=85, 87<5=5=85), 8A?>;L7>20=85, ?5@540GC, >157;8G820=85, 1;>:8@>20=85, C=8GB>65=85 ?5@A>=0;L=KE 40==KE;Oa) &5;LN >1@01>B:8 $>=4>< <>8E ?5@A>=0;L=KE 40==KE, >ACI5AB2;O5<KE A?>A>1>< 02B><0B878@>20==KE A@54AB2 >1@01>B:8 ?5@A>=0;L=KE 40==KE 8 157 8A?>;L7>20=8O A@54AB2 02B><0B870F88, O2;O5BAO 70:;NG5=85 A $>=4>< ;N1KE 4>3>2>@>2 8 A>3;0H5=89 8 8E 40;L=59H53> 8A?>;=5=8O, 0 B0:65 A>25@H5=8O 8=KE 459AB289, =5 ?@>B82>@5G0I8E 0:>=>40B5;LAB2C $;gd) !>3;0A85 =0 >1@01>B:C ?5@A>=0;L=KE 40==KE, A>45@60I55AO 2 =0AB>OI59 =:5B5, 459AB2C5B A <><5=B0 ?>4?8A0=8O =:5BK 8 4> 8AB5G5=8O A@>:>2, CAB0=>2;5==KE 459AB2CNI8< 70:>=>40B5;LAB2>< >AA89A:>9 $545@0F88. !>3;0A85 <>65B 1KBL >B>720=> <=>N 2 ;N1>5 2@5<O ?CB5< ?>40G8 2 $>=4 ?8AL<5==>3> 70O2;5=8O 2 A>>B25BAB288 A $545@0;L=K< 70:>=>< ?5@A>=0;L=KE 40==KE. >AB>25@=>ABL C:070==>9 2KH5 8=D>@<0F88 ?>4B25@640N 8 40N A>3;0A85 =0 >1@01>B:C ?5@A>=0;L=KE 40==KE. 1O7CNAL C254><;OBL $>=4 >1 87<5=5=88 40==KE, C:070==KE 2 =0AB>OI59 =:5B5 :;85=B0 D878G5A:>3> ;8F0. _ n 6 oK;.e Yx)/J*|PccBOUj_ KU g2ɀ \Y;_u dMbP?_*+%&?'?(?)?M NPI413592 (HP LaserJet M1536dn C 4dA4DINU" , 8JP SMTJ HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPObjectTaggingVersionCLJ_2_0HPBandSizeOptimizationFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEPrintQualityGroupPQGroup_1HPDocPropResourceDatahpchl101.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpc15306.xmlHPEnableObjectTaggingTrueHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsTRANSPARENCYHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPageExceptionsFileHPCPE101HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS101HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesFALSEPSServices_DeviceandSuppliesStatusTRUEPSServicesOptionPSServicesDummyOptionHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE101HPPreAnalysisFalseHP_DIBStitch_TintTestDisabledHPEasyColorImageCacheEnabledHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWIUPHxOOAg @Bt ?t@ zP ' ({2 )> ?wn @s!sV"' "(|")0"1unC YC,CBR,C,CBRBR,CBRAB2"2G "H}\"Is#sV$' $(~$)s$u%s&s ' 'P'' '({2')> '?wn'@s(s ) )P)' )(|D))G )H}\)Is*s + +P+' +(~+)s,s-s . .P.' .(.)1 .2>.3N .ON.Ps/s 0 0P0' 0(P0)M 0NP0Os1sV2' 2(H2)I 2J*2K\ 2]22^s3sV4' 4(,4); 4<t4=s5s6s 7 7P7' 7(f7)X 7Y27Zd 7e3"7fs8sV9' 9(9)s:s;R ;SF;Ts<s=s > >>s ? ??sDF$l444J44J@t@ At@Bt@Ct@Dt@Et@Ft@Gt@Ht@It@Jt@Kt@ Lt@Mt@Nt@Ot@Pt@Qt@ Rt @ St8@ Tt@Ut@Vt@Wt@Xt@Yt@Zt@ [tK@\t@]t@^t@_t@ @sAs B BPB' B(w,B); B<tB=kksCs D DPD' D(0D)= D>2D?T DUBDVsEs F FPF' F(F)sGsVH' H(H)p Hq HrsIsVJ' J(0J)= J>2J?T JUBJVsKsLs M MXM+ M,M-4 M5M69 M:>M;V MW>MXsNs O OPO' O(O)p Oq OrsPs Q QPQ' Q(Q)sRsS SSs T TTsUs V VVs W WWs X XXs Y YYs Z ZZs [ [[s\E \F4`\Gsx]8 ]9B]:W ]X<]Ysp^4 ^5|^6p ^q ^rs_sD#l4J4`4`t@at@ bt@ct@dt@ et@ft@gt@ht@ itjtktltmtntotptqtrtstttutvtwtxtytzt{t|t}t~t`sasbs c ccspd4 d5d6sesfs g ggshQ hRHhSsisjskslsmsnsospsqsrssstsusvswsxsyszs{s|s}s~sB X u>H@ddd Anolmjkhifgde +- @B(q% ;P#%-K(q`a^_(I Gq 0=Uq0Apqbc""Pq""1F$$/q''0=''Gq))1F))Pq++/q++#%..7M00.L00Tq44FqDDdqFFUq77fq77Z_776S99Sq;;(Q;;`qYYqZZq[^2VVqHH@[JJISJJdqMM(*>>&>>'rSS&SS'rWWqXXq??(qBB0;BB]qDDIS 8AB3ggD g2ɀ O^: dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M NPI413592 (HP LaserJet M1536dn C 4dXXA4DINU" , 8JP SMTJ HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPObjectTaggingVersionCLJ_2_0HPBandSizeOptimizationFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEPrintQualityGroupPQGroup_1HPDocPropResourceDatahpchl101.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpc15306.xmlHPEnableObjectTaggingTrueHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsTRANSPARENCYHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPageExceptionsFileHPCPE101HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS101HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesFALSEPSServices_DeviceandSuppliesStatusTRUEPSServicesOptionPSServicesDummyOptionHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE101HPPreAnalysisFalseHP_DIBStitch_TintTestDisabledHPEasyColorImageCacheEnabledHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWIUPHxOOAg @B{B?B T[M " W*!TXMW*"TXM\\\\\\\\\\\\\\W*#TYMFFFFFFFFFFFFFFW $TUM $"$W*%TXMW*&TXM\\\\\\\\\\\\\\W*'TYMFFFFFFFFFFFFFFW (T[M ("(W*)T]MW**T]M\\\\\\\\\\\\\\W +T[M +="+W*,T]MW*-TMMMMMMMMMMMMMMMMW*.^________________` /(/(0GGGGGGGGGGGGGGGGG 1(1*2*3aaaaaaaaaaaaaaaaaa*4aaaaaaaaaaaaaaaaaa 5`(5 6(69EEEEEEEEE 9 EEEEEEE :8 :}7:}}}}}} :} : }9 : }}S : ;:E;~ ;{;EEEEEEEEEEW ; ;E*<~EEEEEEEEEEEWEEEEE*=~EEEEEEEEEEEWEEEEE >yyyyEyyyyEEW > :>E ?||E|E||||EEW ? ?ED lD...D...D..D...:,:...::6~X..D@BABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNB*@~EEEEEEEEEEEWEEEEEAxxxx A6Axxxxxx`EEEEEB EEEEEC EEEEED EEEEE".D>@dEB> >>  6655 !$%+,()  ?? :: //12>> ;; 7 8AB6ggDhhh  $$ Poruchenie g2ɀ -&v dMbP?_*+%   !"#$%&'()*+,-./012>E6789:;<=?K@ABCDFGHIJLRMNOPQ&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M*Panasonic KX-MB263RUIL 4dXXXDEMK_M_4XXd cBladeINPRIMIUM*" dXX&U} } } m } } +} $-;;;;@; @ ; w {@ {@ ;;;@h@@@ @@@@@Y@g@@Y@g@@ % %%% % %%% % %%% bb && 'c '' * ** ((((( )d ))) ( (((( dd ,! ,; ++ %Z :B + ," ,; ++ %Z :B + ,# ,; ++ %Z! :!B + dd 0$0000 ddfDggDh ijk (% (likmmno ijk (& (likk((likkccl ijk (' (likk((likmmno ijk (( (likk((likkccl ijk (> (likk((likppkqr 1)111sDl4 aaa ,,,,, @!w"#;$@%;&'{@(), dd !0/!0000 "/*"//// #eee $-+$- $-,$- %eet &uu &--&- 'uu '.0'. (uu (-.(- )vv ,ww 0&&& w>@ "" !!   (($$$$&&''76,,yK _ftnref1 8AB2ggD g2ɀ 8W1I dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M NPI413592 (HP LaserJet M1536dn C 4dXXA4DINU" , 8JP SMTJ HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueResolution600dpiFastResTrueOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4MediaTypeAUTOCollateOFFHPMediaTypeTreeviewPopupTrueColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPObjectTaggingVersionCLJ_2_0HPBandSizeOptimizationFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsEXECUTIVEPrintQualityGroupPQGroup_1HPDocPropResourceDatahpchl101.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPXMLFileUsedhpc15306.xmlHPEnableObjectTaggingTrueHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsTRANSPARENCYHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPageExceptionsFileHPCPE101HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPngPassthroughTruePSAlignmentFileHPCLS101HPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesFALSEPSServices_DeviceandSuppliesStatusTRUEPSServicesOptionPSServicesDummyOptionHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE101HPPreAnalysisFalseHP_DIBStitch_TintTestDisabledHPEasyColorImageCacheEnabledHPPInstallTimeConfighppdvq01.dll_getDevicePPMDuplexerWIUPHxOOAg @B>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?e/e 07ST0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH' 0(IT0)JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKeV1:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<' 1(LU 1)555+ 1,4V1-4AAAA1 12MV<13MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM 1N411O4 1P501Q55666666666666666666e2:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666eV3=>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>?' 3(BW3)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDe4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEe 5FX5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFe6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFe7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFe4B>@ddFB?;ee3e3e3e e e e e eeeeee -// !#$&*,e!e################Ne33(e4457e22)d03'00(e11(+11,-11.11123$$$$Ne%%'11NO11PR11Sd&.'&.(e11DM114B7 8AB8ggD g2ɀ ,QpXxZ dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(M&d2?)M&d2?M*Panasonic KX-MB263RUIL 4dXXXDEMK_M_4XXd cBladeINPRIMIUM*" dXX&U} } } m } } -} I} $ ,;;;;@; @ ; w w w ;;;h@@@ @9@@@9@Y@g@9@Y@g@9@ p ppp p ppp p ppp qqrrr o oo mmmmmstttt m mmmm n! njj n" njj n# nkk l$llll  e% e e& eee e' eee eY eee e> eee h)hhhDl  ,,,,, ;!@"@#$;%&{@'(+ !lZ!llll "gg #f[#f #f\#f $ % %f]%f&ii ' 'f^'f ( + 0&&>@dd   &&''####  !!%%""76++yK _ftnref18AB15ggD 8AB8 8AB158AB6 8AB2 5 !"#$%&'()*+,-./012346789:;<=>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Foi#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = " 8" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2FdD#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = "@15" Bast0{00020820- C$0046} |Global!SpacFalse dCreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$Bustom izD24< F:#xME (SLSS<*MN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046} &@)(` %h%`hh " ophAttribute VB_Name = " 6" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2 P" Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.R ")%End F%#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = " 2" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2Ft#x-B0=830 E8AB3 U_VBA_PROJECTe dir\ME (SLSS<N0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = "" Bas|0{00020819-u 0C$0046} |GlobalSpacAFalse dCreatablPredeclaIdTru B@ExposeTemplateD0eriv$Bus`tomizD2F#xME (SLSS<N0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}8(%HxAttribute VB_Name = " 3" Basp0{0002`0820- C$0046} |GlobalSpacFalse CreatablPredeclaIdTru BExposeTemplateDeriv$BustomizD2a *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.1#9#C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA7\VBE7.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.7#0#C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 14.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\stdole2.tlb#OLE Automation4*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.5#0#C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#Microsoft Office 11.0 Object Library J F 8AB8015f5cde45 8AB8oi% 8AB15025f5cde45# 8AB15dD% 8AB6035f5cde45% 8AB6:0 8AB2045f5cde45- 8AB2%H%-B0=830055f5cde45/-B0=830t`% 8AB3075f5cde453 8AB3%x`H0'(FIQfOxHmToG/|ޢ08Mpޢ6n|Hxgd+TLJH Hl$X%C%<]hB(A-Mq0P'Excel+0VBA0Win160Win320Win64F0Mac0VBA6#0VBA7#0 VBAProject0stdole`0Officeu080 _Evaluate015K060Worksheet_SelectionChangeY0TargetF0Range 020]010304050#% - /3 lX0* pHd VBAProject4@j = r J J< rstdole>stdole h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysW OW64\e2.tlb#OLE Automation`EOffDicEOficEE2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5EAAC42Egram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#P 11 .0 Ob LibraryN"F8G8AB8 2*HB1Bo%XB,Boi"B+BBsA15GBs157zC2NdDE66K66H66K646OM6:US2K2H2K2SPP%KRG@-k0=n3@2StS93j333"E) 68AB6-B0=83088AB828AB2158AB1538AB3PROJECTwmzPROJECT SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8pID="{DA668AAE-A20A-4FC7-8C91-CB73422F0956}" Document=6/&H00000000 Document=/&H00000000 Document=8/&H00000000 Document=2/&H00000000 Document=15/&H00000000 Document=3/&H00000000 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="8A887008FE0CFE0CFE0CFE0C" DPB="1416EE9AF225F325F325" GC="9E9C641C642CEF2DEF2D10" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 [Workspace] 6=0, 0, 0, 0, C =0, 0, 0, 0, C 8=0, 0, 0, 0, C 2=0, 0, 0, 0, C 15=0, 0, 0, 0, C 1=0, 0, 0, 0, C 3=0, 0, 0, 0, C 4=26, 26, 468, 659, 5=0, 0, 0, 0, C Oh+'0HP\ bma Microsoft Excel@0g@7VP@Og՜.+,D՜.+,PHP X`hp x ^Anketa Poruchenie raspiskaDSV-1 DSV-raspiskaAdr1Adr2ANKETA_MESTOR ANKETA_NAME ANKETA_NUMSSdj_1dj_2dj_3dj1dj2dj3dz_1dz_2dz_3dz_4dz_5dz_6dz_7dz1dz2dz3dz4dz5dz6dz7FamGOR_REGImaIND_REGNJNPF_NPFOrgPFROtcPFR_NPFPOR_1POR_2POR_3POR_4POR_DPOR_M POR_NAME POR_NUMSSPOR_YPorZvPorZvdt'DSV-raspiska'!r_datar_data'DSV-raspiska'!r_famr_fam'DSV-raspiska'!r_imyar_imya'DSV-raspiska'!r_orgr_org'DSV-raspiska'!r_otchr_otch'DSV-raspiska'!r_p1r_p1'DSV-raspiska'!r_p2r_p2'DSV-raspiska'!r_p3r_p3'DSV-raspiska'!r_p4r_p4'DSV-raspiska'!r_p5'DSV-raspiska'!r_reg_1r_reg_1r_reg_2rd_dtrd_regrd_reg2rd_upolsn1sn10sn11sn13sn14sn16sn18sn2sn3sn4sn5sn6sn7sn8sn9Anketa!_'DSV-raspiska'!_Poruchenie!_ Y 8@ _PID_HLINKSA ?\ _ftnref1?\ _ftnref1 F Microsoft Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89qCompObjf